Menu
Poradnik konsumenta
Obowiązki sprzedawcy
Wada towaru
Zakup na odległość
Wzór dokumentu
Gwarancja
Rękojmia
Federacja Konsumentów
Przepisy konsumenckie

ciekawe strony

Porady prawne
Polecamy prawników specjalizujących się w prawie gospodarczym:
Kancelaria Adwokacka


Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

  Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa

Oświadczenie trzeba złożyć w terminie do 14 dni od zawarcia umowy lub dostarczenia towaru. W przypadku wysłania listem poleconym, liczy się data nadania, a nie data otrzymania przez przedsiębiorcę. Na odesłanie towaru klient ma 14 dni od złożenia tego oświadczenia.

Wzór oświadczenia - dotyczy umów sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014r.

 

Miejscowość, data

.............................................
.............................................
.............................................
Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
Adres konsumenta(-ów)

 

Nazwa i adres przedsiębiorcy

 

 

Oświadczenie
o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość
lub poza lokalem przedsiębiorstwa

 

Ja/My (*).....................................niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) ............................................ umowy dostawy następujących rzeczy(*) .................................................................... umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy/o świadczenie następującej usługi(*)................................................................................................................

 

 

Data zawarcia umowy1/odbioru2(*)..................................................................

 

 

..........................................
Podpis konsumenta(-ów)

(*) Niepotrzebne skreślić
1 podać, jeżeli umowa dotyczyła świadczenia usług
2 podać, jeżeli umowa dotyczyła zakupu towaru

 Zgodnie z: Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

 

Wzór zgłoszenia reklamacji z tytułu niezgodności towaru z umową.

  Klient ma prawo do wyboru sposobu reklamacji, z tytułu gwarancji lub z powodu niezgodności towaru z umową. Ta druga forma jest zwykle korzystniejsza jednak wymaga złożenia tego na piśmie z zaznaczeniem, ze wybiera się reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową.
Aby reklamacja była skuteczna, zgłoszenie musi nastąpić do dwóch miesięcy od wykrycia wady i nie później niż dwa lata od daty zakupu. Roszczenie z tytułu niezgodności z umową może nie przysługiwać w przypadku zakupu rzeczy używanych lub przecenionych.
Korzystny dla klienta jest ustawowy okres 14 dni w którym sprzedawca musi się ustosunkować do tej reklamacji, jeśli nie zdąży tego zrobić w tym okresie, roszczenie klienta automatycznie uznaje się za uzasadnione.

Wzór protokołu reklamacyjnego towaru niezgodnego z umową (dotyczy zakupów przed 25 grudnia 2014r,)

 

REKLAMACJA TOWARU NIEZGODNEGO Z UMOWĄ

NR .......................

 

 Oznaczenie sprzedawcy - pieczątka firmowa sprzedawcy

 Sporządzono w dniu .................................. w........................................................................................................

(nazwa i adres placówki handlowej/usługowej)        

  .........................................................................................................................................................

 Imię i nazwisko reklamującego  ..............................................................................................................................

 Adres ..........................................................................................................................................................

 Data nabycia towaru........................................................................................................................................

 Nazwa (oznaczenie) towaru .....................................................................................................................................

 Cena towaru............ .................................  przedłożony dowód zawarcia umowy - rachunek ..................................

 Opis niezgodności towaru z umową ..........................................................................................................................

 Kiedy niezgodność towaru z umową została stwierdzona ...............................................................................

 Żądanie reklamującego:

  • doprowadzenie towaru do zgodności z umową poprzez:
    • nieodpłatną naprawę   ٭
    • wymianę na nowy   ٭
  • zwrot zapłaconej ceny   ٭٭
  • obniżenie zapłaconej ceny   ٭٭

 

 Uzgodniony termin załatwienia reklamacji  ............................................................................................................

 

            .................................................................                       .....................................................................

                        ( podpis   reklamującego )                                                              ( podpis sprzedawcy )   

 


 Uwaga!

 Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176)

   ٭    wybór żądania należy do reklamującego

   ٭٭  tylko w przypadkach gdy :

  • naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów,
  • sprzedawca nie wymienił rzeczy na nową albo rzeczy nie naprawił w odpowiednim czasie,
  • wymiana albo naprawa narażałaby reklamującego na znaczne niedogodności
 

Wyszukiwarka porad prawnych
 
Copyright: © www.sprzedaz.konsumencka.edu.pl · kopiowanie bez zgody autorów zabronione · Zastrzeżenia prawne