14 dni

Menu
Poradnik konsumenta
Obowiązki sprzedawcy
Wada towaru
Zakup na odległość
Wzór dokumentu
Gwarancja
Rękojmia
Federacja Konsumentów
Przepisy konsumenckie

ciekawe strony

Porady prawne
Polecamy prawników specjalizujących się w prawie gospodarczym:
Kancelaria Adwokacka


Gwarancja

  Gwarancja to jedna z dwóch, (obok rękojmi) form składania reklamacji na zakupiony towar.

Gwarancja może okazać się mniej korzystna od rękojmi, gdyż jest to dobrowolne oświadczenie o jakości złożone przez producenta i on określa swoje dodatkowe zobowiązania i zakres odpowiedzialności. Gwarancja może być zawarta na okres od 1 roku do 5 lat zależnie od woli producenta. Może on oferować dodatkowe zobowiązania ponad te które gwarantuje prawo.

Gwarantem może być: producent, dystrybutor, importer lub sprzedawca w zależności jak to jest zapisane w karcie gwarancyjnej.

Gwarancja powinna być złożona w formie pisemnej, jednak za gwarancje uznaje się również oświadczenie producenta składane w reklamie. Oznacza to, że nawet jeśli w dokumencie nie będzie zapisu gwarantującego pewne właściwości lub uprawnienia jakie były składane w publicznej reklamy, to i tak klient może domagać się ich realizacji. Przykładem takiej obietnicy może być dodatkowa gwarancja na wybrane elementy oferowanego urządzenia.

Pisemna forma gwarancji musi być czytelna dla użytkownika. Powinna zawierać datą produkcji, sprzedaży, czas trwania gwarancji i obszar terytorium na którym obowiązuje. W gwarancji powinien być określony sposób postępowania konsumenta w chwili stwierdzenia wady.

Jeśli w gwarancji nie podany jest okres odpowiedzialności to uznaje się że wynosi on 2 lata.

Gwarant może określić termin załatwienia roszczeń gwarancyjnych, jeśli tego nie określi domyślnie uznaje się, że wynosi on 14 dni od chwili zgłoszenia.

Użytkownik ma obowiązek dostarczenia wadliwego towaru na koszt gwaranta do miejsca określonego w gwarancji. W przypadku gdy gabaryty urządzenia lub jego trwałe zainstalowanie wykluczają transport, klient ma obowiązek udostępnić towar do naprawy w miejscu jego instalacji.

Gdy gwarant wymieni towar na nowy lub dokona w nim istotnej naprawy to okres gwarancji biegnie na nowo. Jeśli stwierdzona wada miała charakter mało istotny, to okres gwarancji przedłuża się tylko o czas pozostawania sprzętu w naprawie lub okres niemożliwości korzystania z towaru.

Zakres odpowiedzialności gwaranta określony jest w karcie gwarancyjnej. Są to zwykle dobrowolne zobowiązania i wyłączenia. Producent może tu zastrzec sobie brak odpowiedzialności w przypadku korzystania niezgodnego z instrukcją lub spowodowania wady nieprawidłowym użytkowaniem. Może tez wyłączyć z gwarancji materiały eksploatacyjne i części podlegające naturalnemu zużywaniu.

  Dokument gwarancyjny musi spełniać pewne wymogi:

  • Gwarancja musi być przyznana klientowi bez osobnej opłaty.
  • W gwarancji musi być określony sprzedawca, producent i jego przedstawiciel na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
  • Musi być określona osoba uprawniona do przyjmowania gwarancji lub podana lista zakładów serwisowych.
  • Gwarancja musi precyzować terytorialny zasięg ochrony, okres gwarancji i inne dane potrzebne do dochodzenia roszczeń gwarancyjnych.
  • W dokumencie musi być zapis, że gwarancja nie wyłącza i nie ogranicza uprawnień klienta wynikających z niezgodności towaru z umową.

  Obowiązkiem sprzedawcy jest wydanie klientowi dokumentu gwarancyjnego, oraz sprawdzenia zgodności oznaczeń, stanu plomb i innych zabezpieczeń. Jednak niedopełnienie tych wymogów nie może pozbawić klienta uprawnień z tytułu gwarancji.


gwarancja

 

Wyszukiwarka porad prawnych
 
Copyright: © www.sprzedaz.konsumencka.edu.pl · kopiowanie bez zgody autorów zabronione · Zastrzeżenia prawne